Stav republiky z pohľadu občana.

Autor: Anton Berczy | 1.7.2016 o 9:28 | Karma článku: 6,24 | Prečítané:  1068x

Mojej starej matke boli odobraté pozemky na základe zákona č.46/1948 Zb. proti jej vôli a bez akejkoľvek náhrady. Československý štát zneužijúc svoje postavenie a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva.

 

          Mojej starej matke boli odobraté pozemky na základe zákona č.46/1948 Zb. proti jej vôli a bez akejkoľvek náhrady. Československý štát zneužijúc svoje postavenie a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľností bez splnenia základných požiadaviek  vyplývajúcich (aj) z vtedy platného práva. Zo spisovej dokumentácie je vidieť, že sa voči snahe štátu ju zbaviť majetku odvolávala, ale nedalo sa to dlho, prihliadajúc na dobu kedy sa to dialo keď štát na dosiahnutie svojich cieľov ľudí prenasledoval, väznil a mnohých aj zabil. Stačí si to historicky overiť. Návrhom podaným dňa 16.06.2014 sme sa domáhali o navrátenie týchto pozemkov určením vlastníckeho práva. Rozsudkom Okresného súdu v Nitre zo dňa 03.12.2014 bol náš návrh zamietnutý a Krajský súd v Nitre ako odvolací súd napadnutý rozsudok prvého stupňa potvrdil.

          Preukázané bolo, že predmetné nehnuteľnosti boli právnej predchodkyni navrhovateľov odňaté rozhodnutím o výkupe z roku 1959 a za „vykúpené“ nehnuteľnosti jej nebola vyplatená náhrada hoci táto povinnosť štátu vyplývala priamo zo zákona ustanovenia  § 9 ods.1 zák.č.46/1948 Zb. ako aj v tom čase platnej Ústavy československej republiky ustanovenia  § 9, podľa ktorého vyvlastnenie je možné len na základe zákona a za náhradu, ak nie je zákonom stanovené, že náhrada sa dávať nemá. Odporca nespochybňoval, že náhrada vyplatená nebola.

          Sudkyňa Okresného súdu v Nitre oprela výrok svojho rozhodnutia o rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. Cz 90/55 zo dňa 21.04.1955 ( čo je rozsudok starý 60 rokov ) a použila pri tom judikát  z Automatizovaného systému právnych informácií (ASPI) so slovami, že prechod vlastníckeho práva v dôsledku výkupu je dokonaný už právoplatnosťou výmeru o výkupe. Tento predmetný judikát predložil ku svojej obhajobe odporca – štát ( SPF ).

          Najvyšší súd SR sp. zn. 2Sžo/241/2010 v rozhodnutí uvádza, že z praxe je známe, že  k odňatiu dochádzalo v rozpore so zákonmi a bez vyplatenia náhrad. Kúpiť znamená nadobudnúť vec po zaplatení peniazmi. Žiadal som odporcu ( SPF ) o doručenie fotokópie vierohodného a kompletného rozsudku Najvyššieho súdu sp. zn. Cz 90/55 zo dňa 21.04.1955 ktorým fond argumentuje v súdnom spore. Vyhovené mi nebolo a v odpovedi sa uvádza, že Slovenský pozemkový  fond  má k dispozícii iba časť rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. Cz  90/55 zo dňa  21.04.1955 v takom rozsahu  ako bol tento publikovaný v Automatizovanom systéme právnych informácií  ( ASPI ) .

          O doručenie vierohodného a kompletného rozsudku Najvyššieho súdu sp. zn. Cz 90/55 zo dňa 21.04.1955 som žiadal aj sudkyňu Okresného súdu v Nitre ktorá túto vec pojednávala. Odpoveď mi prišla z Krajského súdu v Nitre, že  moja žiadosť bola postúpená Najvyššiemu súdu na priame vybavenie. V tejto súvislosti som nebol ďalej informovaný tak som nezávisle žiadal Najvyšší súd SR o doručenie kompletného a vierohodného rozsudku Najvyššieho súdu sp. zn. Cz 90/55 z 21.04.1955. V odpovedi sa uvádza, že mi nemôžu vyhovieť mojej žiadosti z dôvodu, že na Najvyššom súde Slovenskej republiky sa takto označené konanie nikdy neviedlo a zákon o slobode informácií ani iný zákon neukladá povinnej osobe povinnosť na základe žiadosti o informácie vytvárať informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú. Tieto skutočnosti som oznámil Krajskému súdu v Nitre avšak ten ich vo svojom rozsudku označil ako dôkazy ktoré sme mali predložiť najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej do rozhodnutia súdu prvého stupňa s tým, že z nich nevyplýva kedy sme ich získali  a nie ako profesionálne pochybenie sudkyne Okresného súdu. Listiny ktoré som predložil boli len dve a to rozhodnutia zo Slovenského pozemkového fondu a Najvyššieho súdu SR v ktorých mi zamietajú doručiť kompletný a vierohodný rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. Cz  90/55 z 21.04.1955 z dôvodu, že ho nemajú. Sú to štátne orgány a listiny sú opatrené dátumom, pečiatkou ako aj podpisom.

 Musím poznamenať, že takto označené rozhodnutie ako bolo v rozsudku o ktorý oprela svoj výrok rozhodnutia sudkyňa Okresného súdu v Nitre neexistuje.

          Sudkyňa Okresného súdu v Nitre vychádzala z niečoho nekompletného, neuceleného a vytrhnutého z kontextu a aj z toho dôvodu nemohlo byť jej rozhodnutie objektívne.

          V zákonnej lehote bolo podané odvolanie na Krajský súd v Nitre. Časom som sa dozvedel, že tomuto prípadu bolo pridelené nové spisové číslo z dôvodu opravného uznesenia Okresného súdu v Nitre nakoľko v záhlaví rozsudku nebolo napísané ičo odporcu. Pri prezeraní internetovej stránky Krajského súdu v Nitre som zistil, že sa prejednávajú prípady číselne po našom prípade. Požiadal som Krajský súd v Nitre o prednostné prejednanie veci. Keď som viac ako mesiac nedostal odpoveď, hoci som o ňu žiadal, tak som požiadal Krajskú prokuratúru v Nitre aby zobrala dozor ( dohľad ) nad týmto súdnym sporom. Žiadal som o dodržiavanie ústavných práv ako aj  medzinárodných zmlúv ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené ustanoveným zákonom, ako aj zákona č. 385/2000 § 2,3 a 4. Nič sa nedialo až som sa znovu dozvedel cez internet, že dňa 07.04.2016 bude vo veci vynesené rozhodnutie ( bez pojednávania ) . Zaujímavé a smutné je, že ani náš právny zástupca mi nedal túto informáciu vedieť. Osobne som sa zúčastnil vyhlásenia rozsudku. Krajský súd v Nitre potvrdil výrok Okresného súdu v Nitre. Obidva súdy sa odvolávajú na rozsudok ktorý nemajú s odkazom, že prechod vlastníckeho práva v dôsledku výkupu je dokonaný  už právoplatnosťou o výkupe. Určite mala byť právoplatnosť vyznačená až po prevedení (zaplatení) za „vykúpenú“ pôdu. V obidvoch rozsudkoch sa súdy odvolávajú na to, že súd nemá právo preskúmavať rozhodnutia správneho orgánu. Musím uviesť, že  v článku 46 Ústavy SR ods. 2 sa uvádza, že z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd a vlastnícke právo k základným právam patrí. Nemôžem sa stotožniť ani s vyjadrením sa Krajského súdu v Nitre , že pozemky neboli vyvlastnené ale boli vykúpené. O vyvlastnení hovoríme vtedy, ak je tu priamy zásah štátu do vlastníckeho pozemkového práva v dôležitom verejnom záujme na základe zákona  a je to jednostranný čin zo strany štátu.

          Piaty deň po rozhodnutí Krajského súdu v Nitre bol písaný list z Krajskej prokuratúry v Nitre v ktorom sa uvádza, že rozhodnutím Krajského súdu v Nitre bolo konanie skončené a tým je môj podnet vybavený. Z vyššie uvedeného mi vyplýva, že Krajská prokuratúra v Nitre dala takpovediac signál Krajskému súdu v Nitre aby sa prípad rýchlo skončil a nemusela sa vecou zapodievať. Nemala náhodou Krajská prokuratúra vo veci ďalej konať? Alebo je v tomto spore podľa Krajskej prokuratúry všetko v súlade so zákonom?

          K jedným zo základných cieľov štátu pri zaisťovaní bezpečnosti patrí aj  zabezpečenie spravodlivosti občanov. Takýto prístup niektorých sudcov vrhá Slovenskú  republiku do čias otrokárstva kde nebolo uznávané vlastnícke právo, no a sudcovia  ktorí takto rozhodujú sú pre spoločnosť nebezpečenstvom až hrozbou nakoľko vyvolávajú dojem, že kradnúť a páchať bezprávie je morálne a správne.

          Prakticky možno hovoriť aj o konflikte záujmov, pretože odporca je štát a sudcovia sú štátny zamestnanci ktorých platí štát a z pozemkov ktoré boli mojej starej matke odobraté má štát každoročne zisk z prenájmu. V tomto tvrdení ma utvrdzuje aj výrok hovorcu Najvyššieho súdu SR ktorý sa vyjadril v Televíznych novinách Markíza dňa 15.05.2016, že súčasné vedenie súdu má za to, že ochrana štátneho majetku je na prvom mieste.

          V tomto prípade sa jedná o absolútne neplatný právny úkon a súd bol a je povinný prihliadnuť ex offo (z úradnej moci, povinnosti) bez toho aby na túto skutočnosť upozorňovali strany sporu.

          Obidva tieto súdu popierajú základné právo vlastniť majetok podľa čl.20 ods1. ústavy a čl. 11 ods.1 listiny a ich rozhodnutia sú v rozpore s princípmi v demokratickom štáte.

          S prosbou  o  pomoc  som  sa  obrátil  aj  na  ministerku  spravodlivosti a to viac krát e-mailom, naposledy 19 a 20 mája 2016. Bola ochotná, ale len dovtedy pokiaľ som jej neposlal všetky podklady. Viac sa už neozvala a ani nereagovala na e-mail. Bolo by treba si pozrieť aj programové vyhlásenie vlády. Žiadal som o pomoc aj Prezidenta SR, Predsedu vlády SR ako aj Predsedu parlamentu SR. Od všetkých som dostal len diplomatickú odpoveď ktorá tento problém nerieši. Tu by si bolo treba pozrieť prejavy týchto pánov pri príležitosti osláv dňa Ústavy SR. Sú to traja najvyšší ústavní činitelia a malo by byť v ich záujme ako sa v praxi dodržiavajú ústavné normy. Obrátil som sa aj na Verejnú ochrankyňu práv ale tá do rozhodovacej činnosti súdov zasahovať nemôže. O pomoc som žiadal aj jedenástich poslancov Národnej rady SR (prevažne opozičných) – veď sú to predsa naši zástupcovia. Pomoc však neprišla aj keď mi to dvaja pre tým osobne prisľúbili a jedna poslankyňa mi to prisľúbila e-mailom. Nezdá sa Vám, že všetko to čo sa javí ako nejaký zápas medzi vládnou koalíciou a opozíciou je len nejaké divadielko pred občanom a tento občan je pre nich dobrý len v deň volieb?

Záverom len zopár úvah.

          Tento systém naďalej prehlbuje utrpenie občanov z čias krívd minulých a takýchto podobných prípadov je na Slovensku ešte veľmi veľa. Človek na dosiahnutie spravodlivosti musí obetovať neskutočne veľa zo svojho voľného času na úkor rodiny, záľub, vzdelávaniu, športu a pod. Nehovoriac o tom, že je to všetko finančne veľmi nákladné kde advokáti pri zastupovaní pri Ústavnom súde pýtajú neskutočné sumy a keď Vám Ústavný súd uzná, že Vám boli porušené Vaše práva tak nedostanete za právne zastupovanie toľko, koľko Vás to v skutočnosti bude stáť. Má zmysel vytvárať pre spoločnosť hodnoty a keď máte problém tak sa Vám spoločnosť obráti chrbtom? Poviete si, však mňa sa to netýka. Nepriamo sa nás dotýka každý problém iného jedinca v spoločnosti, no a pokiaľ sa budete boriť s podobným problémom a nebudete sa mať na koho obrátiť o pomoc tak si uvedomíte, že sme mali už skôr s tým niečo urobiť . Na koho sa obrátiť keď si myslíte, že už nie je nikto kto by Vám mohol pomôcť? Treba sa zamyslieť nad opodstatnenosťou platenia daní a ako sú použité. Štát má množstvo donucovacích prostriedkov ako donútiť občana k dodržiavaniu zákonov ako aj vymožiteľnosti sankcií. Štát na dosiahnutie poriadku môže použiť silu ako aj zbraň. Keďže sme si pred zákonom všetci rovní, nemá tiež občan právo použiť silu prípadne zbraň pokiaľ je utláčaný zo strany štátu?  Máme veľa písomných právnych noriem  ktoré v praxi nefungujú. Kontrolný mechanizmus zo strany občana na štát je minimálny, nedostačujúci a neúčinný. No a komu takýto stav vyhovuje? Vyhovuje advokátom pretože tí vždy len zarobia, vyhovuje aj štátu pretože takmer za každý návrh na súde sa musí platiť, no a najviac to vyhovuje špekulantom a podvodníkom ktorí sa dokážu zo všetkého očistiť a presadiť svoje záujmy na „nezávislom a nestrannom“ súde. Veď najlepšie sa robia prehmaty tam kde nie je systém a poriadok. Prečo asi tak predchádzajúca vláda prišla s návrhom zvýšenia dôchodkov pre sudcov a prokurátorov? Akým cieľom a koho zámerom slúžia títo „ľudia“? Neviem ako by sa tvárili „ctihodní a veľavážení“ keby sa začalo siahať na ich práva? Napríklad vlastnícke. Takýto prípad sa dá pri vôli spravodlivo vyriešiť pri prvom pojednávaní ale tu vôľa nie je. (Obhájiť sa dá asi aj úkladná vražda a nakoniec  ju opísať ako vysoko humánny a etický čin).  Mnohé dôležité funkcie v štáte zastávajú funkcionári z predchádzajúceho režimu alebo ich potomkovia. Dedične ako aj výchovou sú podobní a ich privilégiá si stále rozširujú.

          V tomto štáte chýba občianske hnutie ktoré by mohlo prerásť do politického hnutia alebo strany, získať dostatočný počet kresiel  v NR SR a prijať zákony ktoré by výrazne obmedzili plytvanie so štátnymi prostriedkami a ako aj hlavne na výstrahu potrestať tých ktorí sa nelegálne a neskutočne obohacujú na úkor celej spoločnosti už skoro tridsať rokov. Tisíc jednotlivcov nezmôže skoro nič ale tisíc ľudí ako celok dokáže veľmi veľa. Všetko je len na Nás no a zmeny môžu robiť len ľudia nezaťažení minulosťou. Čím neskôr príde k zmenám o to budú tvrdšie a radikálnejšie. Na škodu je len, že jedna strana si to nevie uvedomiť a tá druhá si to nechce uvedomiť. Pokiaľ to však pôjde takto ďalej tak sa nebude vláda či ministri odvolávať návrhmi, ale ľud tejto krajiny to skôr či neskôr  vyrieši po svojom a vyzerá to, že táto vláda bude funkčná tak približne do tohtoročných Vianoc.

Človek si váži a rešpektuje práva tých ktorí si vážia jeho práva a pochopiteľne naopak.

Rozhodnutie zo SPF o nevyhovení doručenia rozsudku Cz 90/55 z 21.04.1955 (SPF)
Rozhodnutie zo SPF o nevyhovení doručenia rozsudku Cz 90/55 z 21.04.1955 (SPF)
Žiadosť na Krajský súd o prednostné prejednanie veci (Anton Berczy)
Oznámenie z Krajského súdu o postúpení žiadosti (Úradný doklad)
Žiadosť k okresnej sudkyni na doručenie rozsudku (Anton Berczy)
Odvolanie proti výkupu ONV (Úradný dokument)

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.


Už ste čítali?